Zásady hospodaření ZO OSŽ Týniště nad Orlicí

PŘÍSPĚVKY ČLENŮM ZO OSŽ

 

Příspěvek k svatbě - při každé svatbě člena naší ZO, který plní své povinnosti v souladu se stanovami OSŽ, poskytne ZV příspěvek na náklady s tím spojené ve výši 1000,- Kč. Jsou-li oba novomanželé členy naší ZO, přísluší tento příspěvek každému z nich.

 

Příspěvek při narození dítěte - při narození dítěte, jehož alespoň jeden rodič je členem naší ZO a plní své povinnosti v souladu se stanovami OSŽ, poskytne ZV příspěvek na náklady s tím spojené ve výši1000,- Kč. Jsou-li oba rodiče členy naší ZO, příspěvek bude vyplacen pouze jednomu z nich.

 

Příspěvek při odchodu do důchodu - při prvním odchodu člena naší ZO do starobního nebo invalidního důchodu mu ZV vyplatí příspěvek k prvnímu důchodu ve výši 1000,- Kč.

 

Příspěvek při úmrtí člena - zemře-li člen naší ZO, vyplatí ZV příspěvek na náklady spojené s vypravením pohřbu ve výši 1000,- Kč, který náleží jednomu z nejbližších členů rodiny ( např. manžel, manželka, druh, družka, syn, dcera).

 

 

 

Příspěvek na vlastní výdaje - pokud kterýkoliv člen naší ZO použije vlastní prostředky v zájmu naší ZO a vzniknou mu tím výdaje, ZV mu vyplatí příspěvek  na jejich plnou náhradu z prostředků ZO.

 

Příspěvek na školení a schůze - pokud se kterýkoliv člen naší ZO zúčastní akce, na kterou byl organizací vyslán, obdrží od ZV příspěvek jako náhradu   výdajů na cestu a stravu. Částka činí 100,- Kč na každý započatý den konání akce.

 

Příspěvek na kulturu - každý člen naší ZO může nabídnout závodnímu výboru k odkoupení použité vstupenky na kulturní a sportovní akce. ZV tyto vstupenky odkoupí od každého člena nejvýše za 200,- Kč za kalendářní rok. 

Pořádá-li ZV hromadný zájezd na kulturní či sportovní akci, zúčastní se členové naší ZO zdarma, jeden rodinný příslušník se může zúčastnit za poloviční cenu vstupného, další rodinní příslušníci zaplatí plnou cenu.

Za každou osobu přihlášenou na společnou akci pořádanou ZV, bude vybrána záloha minimálně 100,- Kč. Po ukončení akce bude záloha vrácena všem zúčastněným.

 

Příspěvek na sport - zúčastní-li se sportovní družstvo naší stanice jakéhokoliv turnaje pořádaného jinou výkonnou jednotkou, ZV jim může vyplatit příspěvek na výdaje spojené se startem. Bude-li naše stanice jako pořadatel, ZV může našemu družstvu vyplatit příspěvek na organizaci turnaje, případně zaplatit ceny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ ČINNOST ZV

 

Pokud se kterýkoliv člen naší ZO zúčastní jakékoliv akce v zájmu naší organizace, a na tuto akci nebude vyšším orgánem OSŽ poskytnuta refundace mzdy, a z toho důvodu mu ujde část výdělku, má právo na náhradu mzdy z prostředků ZO. Náhrada se provede proplacením faktury vystavené mzdovou účtárnou.

 

ZV může dle svého uvážení vyplatit finanční dar nebo příspěvek členům ZO. Částka příspěvku může činit jednorázově nejvýše 3000 Kč, příspěvek může být vyplacen vícekrát za rok. Celková výše příspěvků nesmí přesáhnout u předsedy ZO a  hospodáře ZO 3% z přijatých členských příspěvků za minulý rok, u ostatních členů ZO 3000,- Kč za rok.

 

ZV je oprávněn zakoupit potraviny na občerstvení při schůzi závodního výboru 500.-, při konferenci ZO 3 000.-, nebo při jednání se zaměstnavatelem či nadřízenými odborovými orgány 1 000.-

 

Z pověření konference ZO je ZV oprávněn rozhodnout i v situaci, kterou neřeší tyto zásady hospodaření. Každé takové rozhodnutí musí být předloženo a zdůvodněno závodním výborem na nejbližší konferenci ZO.

 

Pokladní hotovost je stanovena na 20 000,- Kč.

 

 

Finance na běžném účtu ZO jsou rozděleny na dvě částky - na část k běžnému použití, a na rezervní část. Rezervní část je doplňována měsíčně vždy jednou polovinou vybraných členských příspěvků, připsaných na běžný účet. Dosáhne li výše rezervní částky 50,000,- Kč, její další tvorba bude zastavena, a veškeré finanční příjmy budou plynout na část účtu k běžnému použití. Rezervní část účtu je určena k použití při méně běžných či nečekaných událostech, je k dispozici závodnímu výboru ZO pro řešení složitých situací. Při každém rozhodnutí o způsobu použití musí být brán zřetel na zvláštní povahu této části běžného účtu.